Opłaty

Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje umowa zawierana rokrocznie pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka, a dyrektorem przedszkola.

Opłaty obowiązujące od 01.09.2020 do 31.08.2021:

  • 300 zł – jednorazowa opłata wpisowa
  • 600 zł – czesne (opłata uiszczana w każdym miesiącu, płatna do 5-go dnia każdego miesiąca). W tej kwocie, zawarta jest już opłata za całodniowe wyżywienie dziecka oraz wszystkie zajęcia dodatkowe organizowane na terenie placówki.